ZUŠ Třeboň - Základní umělecká škola v Třeboni 

Aktuální znění stanov

Stanovy Spolku rodičů ZUŠ v Třeboni

schválené členskou schůzi Spolku dne 24. 10. 2018

 

Hradební 24, 379 01 Třeboň, IČO: 42409055

 

Občanský Spolek podporující činnost žáků ZUŠ Třeboň.

 

Založeno 1. 11. 1992

 

Rodiče, zákonní zástupci a přítomní přátelé se rozhodli na společném shromáždění, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, schválit stanovy Spolku v následujícím znění:

 1. Název, sídlo a účel Spolku

Název Spolku: Spolek rodičů ZUŠ v Třeboni

Sídlo: Hradební 24, 379 01 Třeboň

IČO: 42409055

Spolek vystupuje jako samostatná právnická osoba s právní osobností. Účelem Spolku je zastupování zájmu dětí a mládeže při vzdělávání, výchově a rozvoji jejich osobnosti.

 

 1. Úvodní ustanovení
 1. Spolek rodičů a přátel školy – Spolek rodičů ZUŠ v Třeboni (dále jen Spolek), se sídlem Hradební 24, 379 01 Třeboň, IČO: 42409055 je dobrovolným svazkem rodičů, zákonných zástupců dětí – žáků ZUŠ Třeboň, Nám T. G. Masaryka 20, příspěvkové organizace.
 2. Spolek je založený podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, který se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, považuje za Spolek ve smyslu § 3045 zák. č. 89/2012 Sb. ve spojení s § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích.
 3. Spolek je samosprávnou, dobrovolnou, nepolitickou, neziskovou a nezávislou zájmovou organizací, zastupující zájmy dětí při vzdělávání, výchově a rozvoji jejich osobnosti.
 4. Spolek spolupracuje se školou, orgány samosprávy a státní správy i jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi.

 

 1.  Činnost a cíle
 1. Činnost Spolku je zaměřena na spolupráci při vzdělávání a výchovném působení rodiny, školy i dalších institucí, na rozvoj zájmové činnosti dětí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.
 2. Při této své činnosti Spolek:
 1. seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování,
 2. seznamuje rodiče s cíli a úkoly školy a problematikou jejich dosažení,
 3. přispívá škole dobrovolnou organizační pomocí svých členů a materiálními a finančními prostředky k zajištění činnosti školy a zlepšování školního prostředí, zajišťuje možnost poskytovat podporu dětem ze sociálně slabších rodin v rámci finanční výpomoci pří některých úhradách, jako půjčovné hudebních nástrojů a dalších učebních pomůcek, finanční podporu při účasti na soutěžních a jiných zájmových činnostech žáků školy atd.,
 4. předkládá podněty a doporučení k výchovně vzdělávací práci školy,
 5. podílí se na činnosti školy a podporuje požadavky školy vůči orgánům státní správy.
 1. Členství
 1. Členství ve Spolku je na principu dobrovolnosti, ale v souladu s cílem a posláním Spolku.
 2. Členem Spolku může být každý rodič a zákonný zástupce žáka ZUŠ Třeboň, který souhlasí se stanovami tohoto Spolku.
 3. Členství vzniká vždy pouze jednomu z rodičů nebo zákonných zástupců dítěte, které je aktuálně evidované v ZUŠ Třeboň. V případě, že jsou v ZUŠ evidování sourozenci, vzniká jednomu rodiči nárok na více hlasů – a to dle počtu dětí evidovaných v ZUŠ, resp. na základě počtu zaplacených členských příspěvků v daném školním roce. Členství vzniká zaplacením členského příspěvku. Každý člen, resp. rodič/zákonný zástupce je povinen seznámit se se stanovami Spolku, které jsou k dispozici na webu Spolku, popř. u Výboru Spolku. Zaplacením členského příspěvku pak vyjadřuje s těmito stanovami souhlas. Při hlasování má jeden člen za každou úhradu příspěvku za každé své dítě – žáka ZUŠ jeden hlas.
 4. Členské příspěvky se hradí pololetně.
 5. Výši členského příspěvku, zásady hospodaření a rozpočet na daný rok schvaluje Členská schůze Spolku. Členství se prokazuje dle seznamu na výběrčí listině členských příspěvků v jednotlivých třídách školy, potvrzením hospodáře Spolku o přijetí, ústřižkem složenky nebo platebním příkazem zkontrolovaným na bankovním výpisu Spolku.
 6. Členství zaniká:
 1. nezaplacením členského příspěvku
 2. na základě písemné dohody o ukončení členství ve Spolku
 3. doručením oznámení o vystoupení člena na adresu sídla Spolku
 4. doručením oznámení o vyloučení člena členskou schůzí – zejména pokud porušuje členské povinnosti nebo pokud se dopustil jednání, které je v rozporu se stanovami nebo cíli Spolku nebo prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno Spolku
 5. úmrtím člena
 6. zánikem Spolku.
 1. Spolek vede seznam členů Spolku. Zodpovědným za seznam členů je předseda Spolku, který může pověřit jinou osobu vedením tohoto seznamu. V seznamu členů je pak uvedeno – jméno a příjmení, bydliště, funkční e-mail pro komunikaci s Výborem Spolku. Seznam členů je neveřejný. Zápisy a výmazy do a ze seznamu členů provádí předseda Spolku nebo jím pověřená osoba a to ve lhůtě do 30 – ti dnů od vzniku/zániku členství. Výbor je povinen vydat ve lhůtě do 30 – ti dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o to písemně požádá.
 1. Práva členů

1. Člen Spolku má právo účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním a to i prostřednictvím zplnomocněného zástupce.

2. Člen Spolku má právo aktivně se podílet na každé činnosti Spolku, volit a být volen
do orgánů Spolku a vznášet své názory, náměty a připomínky.

3. Člen Spolku má právo osobně, případně v rámci pověřeného zástupce se účastnit projednávání svých návrhů.

4. Člen Spolku má právo požadovat na členech Výboru Spolku pomoc při vyřizování záležitostí týkajících se jeho dětí ve vztahu ke škole, případně se nechat Výborem Spolku zastupovat.

5. Člen Spolku má právo být informován o činnosti Výboru Spolku a o hospodaření Spolku.

6. Účast člena ve Spolku je zcela dobrovolnou. Člen Spolku neručí za případné dluhy Spolku.

 

 1.  Povinnosti členů
 1. Člen Spolku má povinnost dodržovat stanovy Spolku.
 2. Člen Spolku má povinnost platit schválené členské příspěvky.
 3. Člen Spolku má povinnost respektovat rozhodnutí orgánů Spolku.
 4. Člen Spolku má povinnost chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku.

 

 1. Orgány Spolku

Organizační strukturu Spolku tvoří:

 1. Členská schůze jako nejvyšší orgán Spolku.
 2. Výbor Spolku jako kolektivní statutární orgán, který si ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a hospodáře.
 1. Členská schůze
 1. Základní organizační jednotkou je členská schůze, která je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku.

2. Členská schůze:

 1. se skládá ze všech členů Spolku
 2. volí členy Výboru Spolku a revizora Spolku
 3. je zpravidla svolávána předsedou Spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně, předseda Spolku je povinen svolat členskou schůzi též z podnětu alespoň třetiny členů Spolku:

- informaci o konání zasedání členské schůze zveřejňuje předseda v zákonné lhůtě na webu Spolku a zároveň předseda zasílá členům Spolku elektronickou poštou
z e-mailové adresy Spolku (spolekrodicu@zustrebon.cz) na kontaktní e-mailovou adresu člena, pokud ji uvedl při vstupu do Spolku

- součástí informace je místo, čas a návrh programu zasedání členské schůze spolu s informací o možnosti nahlédnout do návrhu materiálů, které podléhají schválení členskou schůzí

 1. koordinuje činnost Spolku a jeho poslání
 2. vydává a schvaluje vnitřní předpisy
 3. rozhoduje o změnách stanov
 4. rozhoduje o vyloučení člena ze Spolku
 5. projednává podněty, návrhy a stížnosti členů Spolku
 6. schvaluje rozpočet Spolku na kalendářní rok
 7. schvaluje zprávu o hospodaření za kalendářní rok
 8. rozhoduje o naložení s majetkem Spolku při jeho zániku a jmenuje likvidátora při zániku Spolku
 9. rozhoduje o všech záležitostech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu Spolku
 10. je schopna usnášení, je – li přítomna nadpoloviční většina všech členů a rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy
 11. není – li schopná usnášení, musí předseda nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat náhradní zasedání ve lhůtě 15 dnů tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 6 týdnů po termínu neuskutečněného řádného zasedání – toto náhradní jednání členské schůze je pak vždy usnášeníschopné, bez ohledu na počet přítomných členů Spolku a rozhoduje prostou většinou přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání
 12. jedná neveřejně
 13. na každém zasedání určí 2 skrutátory hlasů, 1 zapisovatele a 2 ověřovatele zápisu a z každého zasedání vyhotovuje zápis
 14. při projednávání otázek souvisejících s prací školy může na členskou schůzi pozvat ředitele školy, popř. dalšího zástupce
 15. zařadí záležitost, která nebyla na programu zasedání při ohlášení členské schůze, pouze tehdy, když projeví souhlas všichni přítomní členové
 1. Výbor Spolku

1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem Spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a rozhodnutími členské schůze po celé funkční období.

2. Výbor je kolektivním statutárním orgánem Spolku a je složený z volených členů Spolku.

3. Výbor Spolku je složen z 5 členů.

4. Členové Výboru ze svého středu volí předsedu, místopředsedu, hospodáře a ostatní funkcionáře Výboru nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Výboru Spolku. Jejich funkční období je pětileté s možností opětovného zvolení.

5. Jednat jménem Spolku může vždy jen předseda a v případě jeho nepřítomnosti místopředseda společně s dalším členem Výboru.  V případě nepřítomnosti předsedy tohoto zastupuje v plném rozsahu jeho práv a povinností místopředseda.  

6. Podepisování za Spolek se děje tak, že k názvu Spolku připojí svůj podpis vždy předseda a v případě jeho nepřítomnosti místopředseda a jeden další člen Výboru.

7.  K jednání jménem Spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědností zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

8. K výlučným kompetencím předsedy patří:

 1. svolávání a vedení členské schůze
 2. svolávání a vedení schůzí Výboru
 3. jedná jménem Spolku na základě rozhodnutí, které předtím učinili členové statutárního orgánu společně ve sboru, a o výsledcích jednání informuje Výbor Spolku
 4. pověření jiných osob k jednání jménem Spolku formou písemné plné moci
 5. navrhuje vnitřní předpisy Spolku
 6. předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření
 1. Předseda se své činnosti ujímá dnem zvolení Výboru Spolku do funkce.
 2. Předseda je povinen o svých jednáních informovat Výbor Spolku.
 3. Výkon činnosti předsedy končí dnem odvolání Výborem, dohodou, úmrtím předsedy, zánikem Spolku.
 4. Předseda společně s hospodářem dále zajišťuje:
 1. vedení administrativy a dokumentace Spolku, včetně archivace písemností
 2. správu majetku Spolku

a umožňuje všem členům Spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí, jeho rozhodnutí a dalších materiálů souvisejících s činností Spolku.

13.  Předseda se řídí zákony ČR, stanovami Spolku a rozhodnutím Výboru a členské schůze.

14. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy Výboru, případně na další členy Spolku.

15. Výbor odpovídá za řádné hospodaření Spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu – a to v souladu s odst. IX., článku 19. písm. a. těchto stanov, dbá na řádnou péči o majetek a zejména na řádné naplňování poslání Spolku.

16. Výbor vede a řídí práci Spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj.

17. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne na další členy Spolku.

18. Výbor Spolku řídí činnost Spolku a zastupuje jej v jednáních se školou, orgány samosprávy i státní správy a jinými organizacemi.

19. Do výlučné kompetence Výboru patří:

 1. posuzovat a rozhodovat o výdajích z rozpočtu a to následovně:
  maximálně do =30.000,- Kč v rámci jednoho účetního dokladu a současně
  maximálně do celkové výše =150.000,- Kč v rámci jednoho kalendářního roku
 2. předkládat návrh ročního rozpočtu ke schválení členské schůzi
 3. dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Spolku
 4. přijímat členy, pozastavovat jejich členství a navrhovat jejich vyloučení členskou schůzí
 5. rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku
 6. schvalovat interní organizační normy Spolku.

20. Jednání Výboru Spolku se může účastnit každý člen Spolku, který o to projeví zájem.
Z jednání Výboru Spolku bude pořizován písemný zápis s programem jednání a jeho výsledkem. Výbor Spolku se schází nejméně 2x za školní rok, popřípadě podle potřeby a místo, datum a čas jeho jednání je vždy zveřejněno na webu Spolku nejméně 7 dní před zasedáním.

21. Při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve Výbor Spolku na jednání ředitele, popřípadě další zástupce školy.

22. Výbor Spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů Výboru a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů Výboru.

23. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Výboru Spolku je předseda Výboru Spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Výboru Spolku.

24. Člen Výboru je povinen vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí a s péčí řádného hospodáře.

25. Výbor může přijímat svá rozhodnutí také „per rollam“, tedy prostředky komunikace na dálku (například e-mail a další formy elektronické komunikace), tímto způsobem je možné přijímat všechna rozhodnutí, kterými se nemění tyto stanovy a nepřijímají se žádná závažná rozhodnutí ovlivňující existenci a chod Spolku. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví alespoň prostá většina členů Výboru.

 

 1. Revizor
 1. Revizor je kontrolním orgánem Spolku, který za svou činnost odpovídá Členské schůzi a je nezávislý na Výboru Spolku, je volen Členskou schůzí na pětiletí období s možností opětovného zvolení.

 

 1. Revizor vykonává dohled nad hospodařením Spolku a upozorňuje Výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.

 

 1. Pro zasedání Členské schůze vypracovává revizor zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

 

 1. Má na vyžádání přístup ke všem dokladům v souvislosti s výkonem své funkce a ostatní orgány Spolku jsou povinny s ním spolupracovat a poskytnout mu potřebnou součinnost.

 

 1. Hospodaření

1. Příjem spolku tvoří členské příspěvky, dary a výnosy z akcí pořádaných spolkem.

2. Výdaje jsou určeny na podporu dosažení cílů podle článku III. těchto stanov.

3. Se svým majetkem hospodaří Spolek samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu, schváleného členskou schůzí.

4. Vedením účetní evidence (příjmy a výdaje), je pověřen hospodář, který zodpovídá za její řádné vedení.

5. Disponentní právo k účtu má hospodář. Pokladní hotovost je uložena u hospodáře Spolku a nesmí běžně přesáhnout 10.000,-Kč. Tuto hranici lze přesáhnout ve výjimečných případech souvisejících s chodem Spolku a zajišťování jeho potřeb. Manipulace s hotovostí musí být dokumentována účetně obvyklým prokazatelným způsobem, příjmovými a výdajovými pokladními doklady dle zákona o účetnictví.

6. S finančními prostředky může nakládat hospodář způsobem, který neodporuje cílům Spolku uvedených ve stanovách. Pověřený hospodář musí vést řádnou evidenci příjmů a výdajů dle zásad vedení účetnictví a nejméně jednou ročně předkládá účty Výboru k revizi. Výdaje a hospodářskou správu Spolku schvaluje Výbor Spolku dle podkladů hospodáře.

 

 1. Zánik Spolku
 1. Spolek zaniká:
  1. rozhodnutím členské schůze,
  2. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze,
  3. pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.
 2. Při zániku spolku rozhoduje o majetku spolku členská schůze.

 

 1. Závěrečná ustanovení

1. Spolek po schválení těchto stanov se stává Spolkem v právním slova smyslu podle zákona č. 89/2012 Sb. a pracuje nadále podle těchto stanov. Způsob další spolupráce se ZUŠ Třeboň na základě těchto stanov se stanoví písemnou smlouvou.

2. Členství ve Spolku a jeho orgánech z řad zaměstnanců ZUŠ včetně vedení školy není pokládáno za konkurenční jednání a je přípustné s ohledem na zájmy a účel Spolku.

3. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy a to příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

4. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí konanou dne 24. 10. 2018, jejíž konání je potvrzeno zápisem a nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Stanovy jsou ve znění úprav, schválených členskou chůzí dne 24. října 2018.

V Třeboni dne 24. října 2018

 

 

Mgr. Petra Brychtová, předseda Výboru Spolku rodičů ZUŠ v Třeboni

 

Podpis: __________________

POÚTSTČTSONE
                                          

Novinky e-mailem:

Zadejte Vaši e-mailovou adresu

Krajské kolo ve hře na kytaru

V úterý 9. 4. 2024 proběhlo v ZUŠ Piaristické nám. České Budějovice krajské kolo soutěže ve hře na kytaru. Všem našim soutěžícím žákům gratulujeme ke krásným oceněním a jejich pedagogům děkujeme za kvalitní přípravu a perfektní reprezentaci školy!!

více

Krajské kolo ve hře na smyčcové nástroje

Ve dnech 8. 4. a 9. 4. 2024 proběhlo v ZUŠ B. Jeremiáše České Budějovice krajské kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje. Všem našim soutěžícím žákům gratulujeme ke krásným oceněním a jejich pedagogům děkujeme za kvalitní přípravu a perfektní reprezentaci školy!!

více

Krajské kolo - literární tvorba

V sobotu 6. 4. 2024 pořádala ZUŠ Jindřichův Hradec Krajskou soutěžní přehlídku žáků LDO v literární tvorbě. Gratulujeme naší žačce ke krásnému umístění a držíme palce v ústředním kole!! Paní učitelce děkujeme za kvalitní přípravu její svěřenkyně!!

více

Krajské kolo LDO - Přednes

V sobotu 6. 4. 2024 pořádala ZUŠ Jindřichův Hradec Krajskou soutěžní přehlídku žáků LDO v přednesu. Gratulujeme našim recitátorkám k úspěšné reprezentaci školy a paní učitelce děkujeme za kvalitní přípravu jejích svěřenkyň!!

více

Krajské kolo VO "Oči dokořán"

Ve čtvrtek 4. 4. 2024 proběhla Krajská soutěžní přehlídka výtvarného oboru "Oči dokořán." Tuto přehlídku pořádala ve spolupráci s DŠN naše škola. Děkujeme všem našim pedagogům výtvarného oboru za bravurní reprezentaci školy a jejich žákům gratulujeme ke krásným umístěním. Postupující skupině žáků přejeme hodně štěstí v ústředním kole!! Výstava soutěžních prací bude v Domě Štěpánka Netolického k vidění až do 4. 5. 2024 a je přístupná veřejnosti. Neváhejte a přijďte se na krásná a inspirativní výtvarná díla z celého JČ kraje podívat!!

více

Krajské kolo v sólové hře na klavír

Ve dnech 22. 3. a 23. 3. 2024 proběhlo v ZUŠ Český Krumlov krajské kolo soutěže ve hře na klavír. Všem našim soutěžícím žákům gratulujeme ke krásným oceněním a jejich paním učitelkám děkujeme za kvalitní přípravu a perfektní reprezentaci školy!!

více

Přehlídka dětských recitátorů

Gratulujeme žačkám literárně dramatického oboru za krásnou reprezentaci školy a jejich paní učitelce Mgr. Michaele Kajerové děkujeme za jejich svědomitou přípravu!!

více

Přihlášky do AUK

Již přijímáme přihlášky Akademie umění a kultury Třeboň pro akademický rok 2024/2025 a 2025/2026. Možno stáhnout v odkazu.

více

Základní umělecká škola, Třeboň, Masarykovo nám. 20/I

Masarykovo nám. 20/I, Třeboň I, 379 01, Třeboň

Identifikátor datové schránky:  kw5jg6b

IČO: 60816902

PODATELNA >>

Prohlášení o přístupnosti

Šablony OP JAK ZUŠ Třeboň

Ředitel:

MgA. Matouš K. Řeřicha
e-mail: reditel@zustrebon.cz
telefon: 384 722 323

Zástupci ředitele:

Mgr. Jitka Bastlová
e-mail: zastupce@zustrebon.cz,              bastlova.jitka@centrum.cz

Alena Kohoutová
e-mail: kohoutova@zustrebon.cz

Odloučená pracoviště ZUŠ Třeboň

 • Lomnice nad Lužnicí
 • Suchdol nad Lužnicí
 • České Velenice

 


Partneři školy:

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout