ZUŠ Třeboň - Základní umělecká škola v Třeboni 

Školné a pronájem hudebních nástrojů

Základní umělecká škola Třeboň od září v novém!

Základní uměleckou školu Třeboň čekají od září školního roku 2019/2020 velké změny. Jak si jistě široká veřejnost všimla, na zdejším náměstí v Třeboni konečně proběhla rekonstrukce bývalé budovy městského úřadu, která našla nové uživatele v podobě umělecky talentovaných dětí z Třeboně a okolí. Na tyto děti čekají v novém školním roce nově zrekonstruované prostory, které zcela reflektují nároky současného uměleckého vzdělávání (estetika prostoru, akustika, komfort apod.). Budova ZUŠ v Třeboni není v poslední době jediná, která zaznamenává takto výrazné změny. V Suchdole nad Lužnicí jsou školou využívány krásné zrekonstruované prostory již několik let, v Lomnici nad Lužnicí probíhá výstavba nové učebny klavíru a hudební nauky a v Českých Velenicích jsou základní umělecké škole poskytnuty hned dvě krásné učebny zdejší základní školy. V souvislosti s užíváním těchto nových prostor a v posledních letech stále rostoucími provozními náklady (energie apod.), se vedení školy rozhodlo od školního roku 2019/2020 upravit výši úplaty za vzdělávání ze stávajících 1 400 Kč na 1 600 Kč. Za jedno pololetí. Jde o první úpravu této částky od roku 2011 a touto úpravou se výše úplaty za vzdělávání po mnoha letech dostává na úroveň srovnatelnou s ostatními základními uměleckými školami v Jihočeském kraji. V průměru rodiče zaplatí za jednu hodinu kvalitní výuky na naší škole o 3,7 Kč více. Navýšeno bude tedy cca o 40 Kč měsíčně.

Vážení rodiče, pevně věřím, že toto navýšení bude pro vás akceptovatelné zvláště při vědomí, že bude vyváženo výrazně pozitivními změnami souvisejícími s výše uvedeným.

Děkuji za pochopení a s přáním všeho dobrého MgA. Matouš K. Řeřicha ředitel ZUŠ Třeboň.

 

Pro školní rok 2019/2020 činí pro všechny obory 320 Kč za měsíc (1.600,-  Kč za pololetí).

Směrnice o úplatě za vzdělání

Pro školní rok 2019/2020 je školné stanoveno podle směrnice o úplatě za vzdělání platné od 2.9.2019.

S M Ě R N I C E o výši úplaty na Základní umělecké škole Třeboň, příspěvkové organizaci

Studium na ZUŠ se řídí zákonem 561/2004 Sb. a Vyhláškou ministerstva školství pro základní umělecké školy č.71/2005 Sb.

Žáci jsou přijímáni do oborů – hudebního, tanečního, výtvarného a literárně - dramatického.

1.    Vzdělávání v základní umělecké škole neposkytuje stupeň vzdělání a lze jej tedy poskytovat za úplatu, která je jediným příjmem Základní umělecké školy Třeboň, příspěvkové organizace.

2.    Podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání stanovuji výši úplaty na školní rok 2019/2020 takto:

hudební obor individuální výuka 3.200,- Kč
hudební obor skupinová výuka   3.200,- Kč
přípravná hudební výchova   3.200,- Kč
instrumentální soubor 1.100,- Kč
( pakliže žák nenavštěvuje výuku nástroje)
pěvecký sbor 1.100,- Kč
(pakliže žák nenavštěvuje pěveckou výuku nebo výuku nástroje)
výtvarný obor  3.200,- Kč
taneční obor   3.200,- Kč
literárně-dramatický obor 3.200,- Kč

Platba bude prováděna pololetně:

hudební obor individuální výuka 1.600,- Kč
hudební obor skupinová výuka  1.600,- Kč
PHV 1.600,- Kč
instrumentální soubor, sbor 550,- Kč
výtvarný obor   1.600,- Kč
taneční obor  1.600,- Kč
literárně-dramatický obor 1.600,- Kč

Úhrada je provedena – inkasním převodem na účet školy v KB č. ú.: 19 - 572580207 / 0100.

3.    Úplata za vzdělání (školné) je příspěvek na provoz školy a je jediným zdrojem příjmů školy a proto škola nebude poskytovat žádné slevy na školném. V případě, že zákonný zástupce pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže řediteli základní umělecké školy vždy k 1. 9. a 1. 2. daného roku a změny ve skutečnostech rozhodných pro přiznání nároku na dávku oznámí do 8 dnů od nastalé změny, lze na základě potvrzení o zaplacení školného žádat na příslušném sociálním odboru města o příspěvek na školné v ZUŠ Třeboň.

Úplata za pololetí je splatná do 15. dne prvního měsíce, pokud ředitel základní umělecké školy nedohodne se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka jiný termín úhrady.

Tato směrnice nabývá platnosti od 27. 9. 2019 a nahrazuje vnitřní směrnici vydanou dne 14. 1. 2019.

Datum účinnosti od 2. 9. 2019

 

Pronájem hudebních nástrojů

Žák základní umělecké školy resp. jeho zákonný zástupce má právo vypůjčit si od školy hudební nástroj, který přímo souvisí se studovaným oborem či předmětem.

Zapůjčit nástroj si mohou zejména žáci akordeonového, dechového a smyčcového oddělení hudebního oboru.

Úplné znění vnitřní směrnice a výše půjčovného hudebních nástrojů k nahlédnutí zde.

 

Základní umělecká škola, Třeboň, Masarykovo nám. 20/I

Masarykovo nám. 20/I, Třeboň I, 379 01, Třeboň

Identifikátor datové schránky:  kw5jg6b

PODATELNA >>

Prohlášení o přístupnosti

Ředitel:

MgA. Matouš K. Řeřicha
e-mail: reditel@zustrebon.cz
telefon: 384 722 323

Zástupce ředitele:

Mgr. Jitka Bastlová
e-mail: zastupce@zustrebon.cz

Alena Kohoutová
e-mail: kohoutova@zustrebon.cz

Odloučená pracoviště ZUŠ Třeboň

  • Lomnice nad Lužnicí
  • Suchdol nad Lužnicí
  • České Velenice

 


Partneři školy:

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím