ZUŠ Třeboň - Základní umělecká škola v Třeboni 

Školné a pronájem hudebních nástrojů

Vážení přátelé, rodiče a žáci naší školy,
bohužel jsme po pečlivých propočtech s ohledem na současnou ekonomickou situaci (především vyplývající z cen energií na trhu) nuceni navýšit od září školního roku 2022/2023 výši „školného.
Jsem si vědom, že se tento krok v této době může být nepopulární. Věřte však, že mým cílem a povinností je školu udržet v kondici jedné z nejlepších škol v našem kraji. Bohužel nám nikdo na nic ani na energie nedá. S energiemi se snažíme šetřit, škola je nově  vybavena úsporným osvětlením, stmívači a čidly reagujícími na pohyb. Plynové kotle a celý systém topení je nastaven tak, aby co nejefektivněji a nejúsporněji vytápěl. I tak se nám zálohy energií zdvojnásobily.
Dva roky jsme výši příspěvku na vzdělání neupravovali. „Školné tedy musíme upravit na 1800 Kč za jedno pololetí, resp. 3600 Kč za školní rok. Přes fakt, že vyučujeme ve srovnání s jinými školami v kraji v nadstandardních prostorech, školné budeme mít stále oproti většině podprůměrné.
Co to pro rodiče bude znamenat? S jak vysokou úpravou musejí rodiče počítat?
Jedná se o zvýšení 200 Kč za pololetí, 400 Kč za celý školní rok.
Navýšení bude cca 40 Kč měsíčně.
V průměru rodiče zaplatí za jednu hodinu kvalitní výuky na naší škole cca o 3,7 Kč více.

Hudební obor: žáci mají výuku 2  3 hodiny týdně. 2,5 x 4 x 5 = 50 hodin za pololetí. 1800 : 50 = 36 Kč za jednu hodinu. Dříve 1600 : 50 = 32 Kč za jednu hodinu.  Za jednu hodinu zaplatí rodič v průměru o 4 Kč navíc.    
Výtvarný obor: 3 hodiny týdně. 3 hodiny týdně. 3 x 4 x 5 = 60 hodin za pololetí. 1800 : 60 = 30 Kč za jednu hodinu. Dříve 1600 : 60 = 26,7 Kč za jednu hodinu.  Za jednu hodinu zaplatí rodič v průměru o 3,3 Kč navíc.    
Taneční obor: 1  4 hodiny týdně. 2,5 hodiny týdně. 2,5 x 4 x 5 = 50 hodin za pololetí. 1800 : 50 = 36 Kč za jednu hodinu. Dříve 1600 : 50 = 32 Kč za jednu hodinu.  Za jednu hodinu zaplatí rodič v průměru o 4 Kč navíc.    
Literárně dramatický obor: 2  4 hodiny týdně. 3 hodiny týdně. 3 x 4 x 5 = 60 hodin za pololetí. 1800 : 60 = 30 Kč za jednu hodinu. Dříve 1600 : 60 = 26,7 Kč za jednu hodinu.  Za jednu hodinu zaplatí rodič v průměru o 3,3 Kč navíc.    
Děkuji za pochopení, s přáním všeho dobrého MgA. Matouš K. Řeřicha ředitel ZUŠ Třeboň.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Pro školní rok 2022/2023 činí pro všechny obory 360 Kč za měsíc (1.800,-  Kč za pololetí).

Směrnice o úplatě za vzdělání

Pro školní rok 2022/2023 je školné stanoveno podle směrnice o úplatě za vzdělání platné od 1.9.2022.

S M Ě R N I C E o výši úplaty na Základní umělecké škole Třeboň, příspěvkové organizaci

Studium na ZUŠ se řídí zákonem 561/2004 Sb. a Vyhláškou ministerstva školství pro základní umělecké školy č.71/2005 Sb.

Žáci jsou přijímáni do oborů – hudebního, tanečního, výtvarného a literárně - dramatického.

1.    Vzdělávání v základní umělecké škole neposkytuje stupeň vzdělání a lze jej tedy poskytovat za úplatu, která je jediným příjmem Základní umělecké školy Třeboň, příspěvkové organizace.

2.    Podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání stanovuji výši úplaty na školní rok 2022/2023 takto:

hudební obor individuální výuka 3.600,- Kč
hudební obor skupinová výuka   3.600,- Kč
přípravná hudební výchova   3.600,- Kč
instrumentální soubor 1.500,- Kč
( pakliže žák nenavštěvuje výuku nástroje)
pěvecký sbor 1.200,- Kč
(pakliže žák nenavštěvuje pěveckou výuku nebo výuku nástroje)
výtvarný obor  3.600,- Kč
taneční obor   3.600,- Kč
literárně-dramatický obor 3.600,- Kč

Platba bude prováděna pololetně:

hudební obor individuální výuka 1.800,- Kč
hudební obor skupinová výuka  1.800,- Kč
PHV 1.800,- Kč
instrumentální soubor, sbor 600,- Kč
výtvarný obor   1.800,- Kč
taneční obor  1.800,- Kč
literárně-dramatický obor 1.800,- Kč

Úhrada je provedena – inkasním převodem na účet školy v KB č. ú.: 19 - 572580207 / 0100.

3.    Úplata za vzdělání (školné) je příspěvek na provoz školy a je jediným zdrojem příjmů školy a proto škola nebude poskytovat žádné slevy na školném. V případě, že zákonný zástupce pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže řediteli základní umělecké školy vždy k 1. 9. a 1. 2. daného roku a změny ve skutečnostech rozhodných pro přiznání nároku na dávku oznámí do 8 dnů od nastalé změny, lze na základě potvrzení o zaplacení školného žádat na příslušném sociálním odboru města o příspěvek na školné v ZUŠ Třeboň.

Úplata za pololetí je splatná do 15. dne prvního měsíce, pokud ředitel základní umělecké školy nedohodne se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka jiný termín úhrady.

Tato směrnice nabývá platnosti od 30. 8. 2022 a nahrazuje vnitřní směrnici vydanou dne 30. 8. 2021.

Datum účinnosti od 1. 9. 2022

 

Pronájem hudebních nástrojů

Žák základní umělecké školy resp. jeho zákonný zástupce má právo vypůjčit si od školy hudební nástroj, který přímo souvisí se studovaným oborem či předmětem.

Zapůjčit nástroj si mohou zejména žáci akordeonového, dechového a smyčcového oddělení hudebního oboru.

Úplné znění vnitřní směrnice a výše půjčovného hudebních nástrojů k nahlédnutí zde.

 

POÚTSTČTSONE
                                          

Novinky e-mailem:

Zadejte Vaši e-mailovou adresu

Krajské kolo ve hře na akordeon

Ve středu 22. 3. 2023 pořádala naše škola krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na akordeon. Gratulujeme všem našim soutěžícím akordeonistům a jejich paním učitelkám ke krásné reprezentaci školy. Postupujícím držíme pěsti v ústředním kole. Zároveň děkujeme všem pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům, kteří pomáhali při organizaci soutěže!!

více

LDO - Recitační soutěže

Gratulujeme našim žákům z literárně dramatického oddělení a panu učitelovi MgA. Jiřímu Rezkovi k vynikající reprezentaci školy a držíme pěsti postupujícím do dalších kol.

více

Krajské kolo soutěže s převahou smyčců

Gratulujeme a děkujeme všem žákům a jejich pedagogům, kteří se zúčastnili krajského kola soutěže s převahou smyčcových nástrojů, za vynikající reprezentaci naší školy!!

více

Krajské kolo soutěže s převahou dechů

Gratulujeme a děkujeme všem žákům a jejich pedagogům, kteří se zúčastnili krajských kol soutěže s převahou dechových nástrojů, za vynikající reprezentaci naší školy!!

více

Základní umělecká škola, Třeboň, Masarykovo nám. 20/I

Masarykovo nám. 20/I, Třeboň I, 379 01, Třeboň

Identifikátor datové schránky:  kw5jg6b

PODATELNA >>

Prohlášení o přístupnosti

Ředitel:

MgA. Matouš K. Řeřicha
e-mail: reditel@zustrebon.cz
telefon: 384 722 323

Zástupci ředitele:

Mgr. Jitka Bastlová
e-mail: zastupce@zustrebon.cz,               bastlova.jitka@centrum.cz

Alena Kohoutová
e-mail: kohoutova@zustrebon.cz

Odloučená pracoviště ZUŠ Třeboň

  • Lomnice nad Lužnicí
  • Suchdol nad Lužnicí
  • České Velenice

 


Partneři školy:

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout