ZUŠ Třeboň - Základní umělecká škola v Třeboni 

My v tom Jihočechy nenecháme - dotační program

Podmínky a postup při podávání žádosti o finanční příspěvek na úhradu úplaty za vzdělávání v ZUŠ Třeboň, Masarykovo nám. 20/I.
Rodiče/zákonní zástupci žáků Základní umělecké školy Třeboň mohou v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I podat žádost o příspěvek na úhradu úplaty za vzdělávání (školného). Žádost o podporu (finanční příspěvek) podávají rodiče/zákonní zástupci prostřednictvím ZUŠ Třeboň. Potřebný formulář je k dispozici v příloze tohoto dokumentu.

Podmínky pro vyplacení podpory:
- Příspěvek může být požadován pro děti/žáky ve věkové kategorii od 3 let do dovršení 19 let (děti narozené 2. 8. 2003 - 1. 8. 2019 včetně) v případě, že ke dni podání žádosti nemá žák ukončené středoškolské vzdělání. Žáci musí mít trvalý pobyt v Jihočeském kraji k 1. 8. 2022. V programu I může nastat situace, že zletilé děti mezi 18. a 19. rokem budou žádat samy za sebe - je to přípustné, musí však doložit příjem celé společné domácnosti, v případě, že se nestýkají s rodiči, tak příjem svůj; bez doložení příjmů nelze podporu poskytnout.
- Podporovány budou děti žijící ve společné domácnosti, v níž je:
- pobírána dávka „Přídavek na dítě (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
- pobírána dávka „Příspěvek na bydlení (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
- čistý měsíční příjem připadající na člena společné domácnosti ve výši maximálně 13 000,- Kč včetně.
Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti o podporu déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno Úřadem práce na formuláři  viz příloha).

Prokazování nároku na podporu
- Nárok na podporu je ze strany zákonných zástupců prokazován v případě pobírání dávek „Příspěvek na bydlení nebo „Přídavek na dítě potvrzením z Úřadu práce (viz příloha). Pokud není ve společné domácnosti, kde žije podporované dítě, pobírána dávka „Příspěvek na bydlení nebo „Přídavek na
dítě, je nárok na podporu prokazován výší příjmů na stanoveném vzorovém
formuláři žádosti o podporu (viz příloha).
- Za rozhodné příjmy pro poskytnutí podpory se považují níže uvedené příjmy. K prokázání výše čistého příjmu na člena společné domácnosti je nezbytné doložit:
- u příjmů ze závislé činnosti (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce, odměna jednatele, odměna zastupitele apod.)
potvrzení od zaměstnavatele/zaměstnavatelů o průměrném čistém měsíčním příjmu za poslední tři měsíce předcházející okamžiku podání žádosti o podporu, pokud posuzované osoby ve společné domácnosti nemají žádný jiný příjem,
- u příjmů ze závislé činnosti, pokud posuzované osoby ve společné domácnosti mají další příjmy, které uvádí v daňovém přiznání (např. příjmy z pronájmu nebo kapitálového majetku) a
- u příjmů OSVČ a dalších příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob  vyplněný přehled příjmů z daňového přiznání za rok 2021(viz příloha),
- u dávek nemocenského pojištění (např. nemocenská, ošetřovné, mateřská) potvrzení zaměstnavatele, popř. Okresní správy sociálního zabezpečení o výši pobírané dávky za poslední tři měsíce předcházející okamžiku podání žádosti o podporu.
- u starobního, vdovského/vdoveckého, sirotčího, invalidního důchodu  potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení o výši pobíraného důchodu k okamžiku podání žádosti o podporu,
- u rodičovského příspěvku  potvrzení Úřadu práce o měsíční výši příspěvku (viz příloha),
- u podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci  potvrzení Úřadu práce o měsíční výši podpory (viz příloha),
- u ostatních příjmů (např. skutečně obdržené výživné, výsluhové náležitosti a nároky u vojáků z povolání a členů bezpečnostního sboru atd.)  vyčíslení průměrné měsíční výše těchto příjmů za poslední tři měsíce předcházející okamžiku podání žádosti o podporu na stanoveném formuláři (viz příloha).
- Jednotlivé doložené příjmy budou uvedeny na formuláři žádosti o podporu (viz příloha), na kterém bude také vykázáno splnění posuzované hranice měsíčního průměrného čistého příjmu na člena společné domácnosti (max. 13 000,- Kč). Údaje uvedené v žádosti o podporu musí být pravdivé a odpovídající skutečnosti. Žádost o podporu musí být doložena výše uvedenými doklady.
- Žádost o podporu (finanční příspěvek) podávají zákonní zástupci prostřednictvím organizace, která zajišťuje podporované aktivity. Organizace zkontroluje nárok na podporu a předložené doklady. Podklady předkládané rodiči nebo zákonnými zástupci zůstávají (při zachování všech podmínek GDPR)
uloženy v organizaci pro případ kontroly po dobu 3 let od ukončení programu. Je vyloučen souběh podpory dítěte pobírajícího příspěvek na péči do dovršení věku 8 let v dotačním programu My v tom Jihočechy nenecháme II s podporou v tomto dotačním programu na podporu dětí ve věku 3  19 let.
Podání žádosti
- Žádost může být škole doručena osobně, poštou nebo elektronicky v termínu do 31. 10. 2022.
- Podpora se týká úplaty za vzdělávání za první pololetí školního roku 2022/2023. Maximální výše příspěvku v ZUŠ Třeboň se rovná výši školného za toto období - 1 800,- Kč.
- Pokud bude žádost podána až po zaplacení předepsaného školného, bude tato platba vrácena.
Přílohy
- Žádost o podporu (fyzické osoby) a potvrzení o čistém příjmu na jednotlivého člena rodiny
- Potvrzení Úřadu práce o pobírání přídavku na děti nebo příspěvku na bydlení
- Výpočet příjmů z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti (výpis z daňového přiznání).

Další informace na: https://myvtomjihocechynenechame.cz/

/UserFiles/files/P%C5%99%C3%ADloha_1_-_Pravidla_DP_d%C4%9Bti_3_19_8.8.2022(2)%20(1).pdf
 

POÚTSTČTSONE
                                          

Novinky e-mailem:

Zadejte Vaši e-mailovou adresu

Vernisáž žáků VO - Třeboň

Srdečně Vás zveme v úterý 13. 6. 2023 v 17:30 hod. na Vernisáž a výstavu prací žáků výtvarného oboru.

Reportáž z přijímacích talentových zkoušek

Poslechněte si reportáž o tom, jak probíhají přijímací talentové zkoušky na naší škole.

více

Pódium mladých - fotografie

V odkazu můžete vidět fotografie z Pódia mladých.

více

ZUŠ Open v Českém rozhlasu ČB

Poslechněte si reportáž :-)

více

Ústřední kolo ve hře na akordeon

Gratulujeme a děkujeme našemu nejstaršímu akordeonistovi a jeho paní učitelce Lence Slaninové za vynikající reprezentaci školy!!

více

Zlivská kytara 2023

Gratulujeme všem soutěžícím žákům a jejich pedagogům za krásná umístění v Krajské kytarové soutěžní přehlídce Zlivská kytara, která proběhla 5. 5. 2023 v prostorách ZŠ a ZUŠ Zliv.

více

Základní umělecká škola, Třeboň, Masarykovo nám. 20/I

Masarykovo nám. 20/I, Třeboň I, 379 01, Třeboň

Identifikátor datové schránky:  kw5jg6b

PODATELNA >>

Prohlášení o přístupnosti

Ředitel:

MgA. Matouš K. Řeřicha
e-mail: reditel@zustrebon.cz
telefon: 384 722 323

Zástupci ředitele:

Mgr. Jitka Bastlová
e-mail: zastupce@zustrebon.cz,               bastlova.jitka@centrum.cz

Alena Kohoutová
e-mail: kohoutova@zustrebon.cz

Odloučená pracoviště ZUŠ Třeboň

  • Lomnice nad Lužnicí
  • Suchdol nad Lužnicí
  • České Velenice

 


Partneři školy:

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout